Juridische mededelingen website Liege Airport

Deze website, www.liegeairport.com (hierna de ‘website’ genoemd), is de website van Liege Airport S.A., een vennootschap die belast is met de exploitatie en commerciële ontwikkeling van de luchthaven van Luik. De vennootschap is statutair gevestigd te 4460 Grâce-Hollogne, Aéroport de Liège, Bâtiment 50 (B50). Het ondernemingsnummer van de vennootschap is 0440.516.788.
De vennootschap is bereikbaar via het bovengenoemde postadres, via het telefoonnummer +32 4 234 84 11 of via het e-mailadres info@liegeairport.com.

© Epic

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Epic Web Agency SPRL (hierna ‘Epic’ genoemd), statutair gevestigd te 4000 Luik, Rue Paradis 62, België en ingeschreven onder nummer 0812.258.994.
Alle rechten van Epic zijn voorbehouden. Deze publicatie wordt beschermd door het auteursrecht. Alle teksten, lay-outs, tekeningen, foto’s, films, grafische en andere elementen van deze site worden beschermd door het auteursrecht. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Epic mogen deze elementen niet in een of andere vorm of op een of andere wijze, zij het elektronisch of mechanisch (fotokopie, opname of anders), gekopieerd, bewerkt, vertaald, gereproduceerd of overgebracht worden.

Algemene voorwaarden

Door het gebruik van deze website stemt de gebruiker uitdrukkelijk en automatisch in met alle hieronder genoemde voorwaarden. Is dat niet het geval, dan verzoekt Liege Airport hem om te stoppen met het gebruik.

Intellectuele eigendom

Tenzij anders vermeld, is de volledige inhoud van de website (onder meer teksten, handelsnamen, video’s, foto’s, afbeeldingen en logo’s) eigendom van Liege Airport. Het reproduceren van de inhoud van deze site (zelfs gedeeltelijk) zonder voorafgaande toestemming is verboden en wordt bestraft overeenkomstig de wetten op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Hetzelfde geldt voor onder meer het verhuren, verspreiden en uitlenen ervan. Het is echter toegestaan om de inhoud van de website te delen via hyperlinks die naar deze site verwijzen, op voorwaarde dat de exacte bestemming van deze hyperlinks wordt vermeld. Voor deze verwijzing mag in geen geval een vergoeding worden ontvangen, op welke wijze dan ook.

Elk ander frauduleus gebruik van de site (piraterij, namaak enzovoort) kan ook overeenkomstig de geldende wetgeving bestraft worden.

Aansprakelijkheid voor de juistheid van de verspreide informatie

Alle informatie die via deze website wordt meegedeeld, wordt uitsluitend ter kennisneming meegedeeld en is algemeen van aard. Liege Airport belooft niet dat de weergegeven informatie juist is en aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van schade die voortvloeit uit het gebruik van deze gegevens of de website in het algemeen.
Hetzelfde geldt voor de prijzen van de verschillende diensten die door Liege Airport worden aangeboden en de prijzen van de tickets. Deze worden uitsluitend bij wijze van indicatie weergegeven. Alleen een bindende overeenkomst met Liege Airport geeft aanleiding tot een definitief vastgestelde prijs.

Liege Airport doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de gepubliceerde informatie zo volledig, juist, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Liege Airport is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of gebreken of voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van die informatie. De dienstregelingen worden bijvoorbeeld dagelijks aangepast op basis van de gegevens die door Latitude worden meegedeeld. Deze dienstregelingen worden uitsluitend aangeboden voor het gemak van de gebruiker en kunnen op elk moment gewijzigd worden. Latitude, noch zijn leveranciers, noch Liege Airport zijn daarom aansprakelijk voor eventuele fouten of gebreken in de dienstregelingen of voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van die dienstregelingen.

Als niettemin blijkt dat er fouten in gepubliceerde informatie staan of dat op onze website informatie ontbreekt die de gebruiker verwacht, verplicht Liege Airport zich om deze situatie zo snel mogelijk in orde te brengen na van deze gebreken op de hoogte te zijn gesteld. Liege Airport verzoekt de gebruiker om alle opmerkingen per e-mail mee te delen via info@liegeairport.com.

Liege Airport behoudt zich ook het recht voor om alle inhoud zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Beheer en gebruik van persoonsgegevens

Liege Airport behoudt zich het recht voor om identificeerbare persoonsgegevens via het gebruik van de site te verzamelen. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld de naam, de voornaam, de locatie, het IP-adres, het aantal bezochte pagina’s of de contacten van de gebruiker omvatten, maar zijn niet daartoe beperkt.

Deze verzameling kan als doel hebben om het navigatiegemak van de site te vergroten, het commerciële aanbod te verbeteren of meer op de persoonlijke behoeften van de gebruiker gerichte inhoud te bevorderen. Liege Airport behoudt zich ook het recht voor om deze gegevens voor statistische doeleinden te gebruiken en dus om elk aspect van zijn klanten te meten of kwantificeren.

Deze gegevens worden echter als vertrouwelijke gegevens in een beveiligde, niet openbaar toegankelijke omgeving bewaard en worden in geen geval gedeeld of verkocht, behalve in het kader van hun verzameling of analyse via externe applicaties (onder andere Google Analytics) of in het kader van wettelijke verplichtingen of uitdrukkelijke verzoeken van gerechtelijke instanties of politiediensten.
Voor verdere vragen over dit gebruik van zijn gegevens, kan de gebruiker zich wenden tot dpo@liegeairport.com.

Overeenkomstig de Belgische wet voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer beschikt de gebruiker over de volgende rechten:
• Recht op informatie over het doel van deze verzameling, zoals hierboven vermeld.
• Recht op inzage en controle van zijn gegevens.
• Recht van verzet: de gebruiker heeft op elk moment het recht om zich tegen het gebruik van zijn gegevens door Liege Airport te verzetten.
• Recht van wijziging: de gebruiker kan verbeteringen die in de gegevens over hem aangebracht moeten worden, op elk moment aan Liege Airport meedelen.
Om deze rechten uit te oefenen, moet de gebruiker een gedateerd en ondertekend schriftelijk verzoek en een bewijs van zijn identiteit aan Liege Airport doen toekomen.

Gebruik van cookies

Liege Airport behoudt zich het recht voor om cookies te gebruiken teneinde bepaalde informatie over het gebruik van de site te verzamelen of tijdelijk bepaalde gegevens op te slaan. Deze bestaan uit een korte tekenreeks die door de browser wordt opgeslagen. Als de gebruiker niet wil dat cookies worden toegepast, kan hij ze uitschakelen via de instellingen van zijn browser.

Externe hyperlinks

Om de bezoekers gemakkelijker te laten navigeren en hen te informeren, kunnen in de inhoud van de site van Liege Airport verschillende aanklikbare hyperlinks naar externe bronnen opgenomen worden. Deze kunnen aan derde natuurlijke of rechtspersonen toebehoren. Liege Airport heeft echter geen rechtstreekse zeggenschap over de inhoud van deze pagina’s. Deze verwijzing betekent in geen geval dat Liege Airport instemt of akkoord gaat met wat daar mogelijk geschreven wordt.
Liege Airport kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor deze inhoud.

Aanbiedingen en reclameboodschappen van derden

Aanbiedingen voor producten of diensten en reclameboodschappen van derden worden in de vorm van banners op deze website gepubliceerd. De gebruiker die op een van deze banners klikt, wordt zo doorgestuurd naar de website van een derde. Liege Airport aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van reclameboodschappen of voor de voorwaarden die op aanbiedingen van derden van toepassing zijn. Deze worden namelijk voor rekening van deze derden gepresenteerd. Als de gebruiker op een dergelijke aanbieding wil ingaan, op de een of andere manier een overeenkomst met een dergelijke derde wil sluiten of een klacht over dergelijke aanbiedingen of reclameboodschappen wil indienen, moet hij zich altijd tot die derde wenden.

Onderbrekingen – Compatibiliteit

Liege Airport doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de beschikbaarheid van deze website niet door onderbrekingen wordt aangetast, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van onderbrekingen.
Liege Airport kan niet garanderen dat de bestanden die zich op de website bevinden, compatibel zijn met het systeem van de gebruiker. De gebruiker moet er zelf voor zorgen dat hij over de juiste computerapparatuur en de noodzakelijke software, waaronder beveiligingssoftware (bv. firewall, antivirusprogramma), beschikt.

Ongeoorloofd gebruik van de website

De gebruiker van deze website verplicht zich met name om:

  1. de op deze website gepubliceerde informatie niet op onrechtmatige of onwettige wijze te gebruiken;
  2. deze website niet zodanig te gebruiken dat de website op de een of andere manier erdoor beschadigd, aangetast of onderbroken wordt of er minder efficiënt van wordt;
  3. deze website niet te gebruiken voor de overdracht of verzending van computervirussen, onwettig of onrechtmatig materiaal, of materiaal dat op de een of andere manier ongepast is, met name – zonder dat deze opsomming volledig is – materiaal dat beledigend, obsceen of bedreigend van aard is;
  4. deze website niet zodanig te gebruiken dat de rechten van een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een vereniging worden aangetast, met name – zonder dat deze opsomming volledig is – de rechten betreffende de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en de intellectuele eigendom;
  5. deze website niet te gebruiken voor de verzending en overdracht van materiaal voor promotionele of reclamedoeleinden.

Liege Airport behoudt zich het recht voor om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich civiele partij te stellen als zijn belangen of die van derden door de schending van de voorgaande bepalingen of op een andere manier worden aangetast.

Toepasselijk recht en bevoegde rechters

Deze site is onderworpen aan het Belgisch recht. Bij geschillen over deze juridische mededelingen of de rest van de inhoud zijn de rechtbanken van het arrondissement Luik (België) als enige bevoegd.

Wijziging van de juridische mededelingen

Liege Airport behoudt zich het recht voor om deze juridische mededelingen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen worden onmiddellijk via deze pagina meegedeeld.
Laatste actualisering uitgevoerd op: 07/03/2017

Heb je een probleem ?
Neem dan contact op met onze klantenservice
Receptie
Klantenservice
+32 4 234 84 11