Beleid inzake bescherming van persoonsgegevens

LIEGE AIRPORT verbindt zich ertoe het beschermen van persoonsgegevens op te nemen in zijn bedrijfsstrategie, met inachtneming van de geldende wetgeving en verordening.

De verbintenis van Liege Airport

LIEGE AIRPORT verbindt zich ertoe het beschermen van persoonsgegevens op te nemen in zijn bedrijfsstrategie, met inachtneming van de geldende wetgeving en verordening.

LIEGE AIRPORT verbindt zich ertoe zijn processen en procedures voortdurend aan te passen om ze in overeenstemming te houden met de verordening, opdat ze doorzichtig zouden zijn en opdat de betrokken personen op beknopte, doorzichtige en begrijpelijke wijze zouden worden ingelicht over de manier waarop hun gegevens zullen worden verwerkt; ze zullen gemakkelijk toegang moeten krijgen tot die informatie.
Liege Airport neemt dus de verordening op de gegevensbescherming (AVG / GDPR) in acht*.

Definities

 • Persoonsgegeven: een gegeven dat informatie bevat over de persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een bepaalde of identificeerbare natuurlijke persoon
 • Gegevensverwerking: een verrichting of reeks van verrichtingen die, al dan niet automatisch, wordt uitgevoerd op persoonsgegevens, zoals het inzamelen, registreren, organiseren, structureren, opslaan, aanpassen of veranderen, terugwinnen, raadplegen, gebruiken, bekendmaken door overdracht, verspreiding of andere terbeschikkingstelling, oplijsten of combineren, beperken, verwijderen of vernietigen.

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

Liege Airport is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens in het kader van volgende activiteiten:

 • Bestuur van de vennootschap en wettelijke aspecten
 • Business Development en klantenmanagement
 • Leveranciersmanagement
 • Humanresourcesmanagement (HRM)
 • IT-management
 • Zekerheidsmanagement
 • Veiligheidsmanagement
 • Communicatie‑ en publicrelationsmanagement
 • Financieel management
 • Milieumanagement

In dat kader zal elk personeelslid dat persoonsgegevens verwerkt, de verwerkte gegevens met de grootste vertrouwelijkheid behandelen.

Het in acht nemen van de eisen die uit dat beleid voortvloeien, moet altijd kunnen worden gecontroleerd door middel van schriftelijke documentatie aangaande de getroffen maatregelen en de relevante elementen in verband met het verwerken van de gegevens die opgenomen zijn in een centraal register dat zich bevindt bij de dienst Management system and Environment.

Het controleren van het in acht nemen van die eisen behoort tot de taken van de Data Protection Officer (DPO).

De Data Protection Officer (DPO)

In overeenstemming met de verordening moet Liege Airport een Data Protection Officer (DPO) aanstellen, die bij zijn werk gesteund wordt door de Algemene Directie.

Met die DPO kan men contact opnemen op volgend adres: dpo@liegeairport.com

Elke aanvraag van informatie over het verwerken van persoonsgegevens door Liege Airport, alsook elke aanvraag voor inzage, verbetering, aanvulling of verwijdering van persoonsgegevens dient te worden gericht aan de DPO.

Persoonsgegevens die krachtens de wet of een verdrag dienen te worden bewaard, kunnen niet worden verwijderd.

Mededeling van gegevens aan derden

Alle ingezamelde persoonsgegevens worden op volstrekt vertrouwelijke wijze verwerkt en mogen slechts aan derden worden meegedeeld voor zover dat nodig is voor het verwezenlijken van de doelstellingen die beschreven staan in het contract tussen Liege Airport en de persoon wiens gegevens worden verwerkt en voor zover dat beantwoordt aan de wettelijke bepalingen ter zake.

Die derden zullen enkel de persoonsgegevens ontvangen die nodig zijn voor het uitvoeren van de aan hen toevertrouwde opdrachten en op voorwaarde dat die derden zich schriftelijk hebben verbonden tot vertrouwelijkheid en tot het naleven van de door de AVG/GDPR bepaalde regels en van onderhavig beleid.

Bewaartijd van de persoonsgegevens

Alle ingezamelde persoonsgegevens worden zolang bewaard als nodig is voor het verwezenlijken van het doel van de verwerking of gedurende de door de wetgeving bepaalde termijn.

Beveiliging van de persoonsgegevens

Er werden alle geschikte technische en operationele maatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren en om te verhinderen dat onbevoegden er inzage zouden van krijgen of er ongeoorloofd gebruik zouden van maken.

Sensibilisering, informatie en partnerschap

Sensibilisering en informatie gebeuren op lange termijn.  Zowel het personeel van LIEGE AIRPORT als de leveranciers, de reizigers en de klanten worden met behulp van geregelde en geschikte informatie en opleidingen bewustgemaakt van het beleid van Liege Airport inzake het beschermen van persoonsgegevens.

Evalueren en bijwerken van dit beleid

Onderhavig beleid inzake het beschermen van persoonsgegevens wordt geregeld geëvalueerd en bijgewerkt naargelang:

 • de vorderingsstaat van de acties om de processen en procedures van Liege Airport in overeenstemming te brengen met de nieuwe verordening;
 • het aanpassen aan de regelgeving;
 • de door de DPO uitgevoerde audits;
 • de verzoeken van de toezichthoudende autoriteit.

*Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van de gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)

Heb je een probleem ?
Neem dan contact op met onze klantenservice
Receptie
Klantenservice
+32 4 234 84 11